Samarbeidsavtale for Gjøvikregionen

Samarbeidsavtale for Gjøvikregionen Interkommunalt politiske råd og Gjøvikregionen Utvikling for perioden 2020-2024. 

Lovhjemmel: Kommunelovens kapittel 18, §§ 18-1 – 18-4. Navnet på rådet er Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd, hjemlet i kommunelovens § 18-4.

Innhold

 1. Deltakerne i avtalen
 2. Interkommunalt politisk råds formål
 3. Representantskap – Interkommunalt politisk råd
 4. Møtene i Interkommunalt politisk råd
 5. Rådets leder
 6. Regionstyrets formål og sammensetning
 7. Gjøvikregionen Utvikling – regionadministrasjonen
 8. Rådmannsutvalget
 9. Økonomiske forhold
 10. Administrative tjenester
 11. Tilskuddsmidler
 12. Årsmelding
 13. Lokalisering
 14. Uttreden
 15. Oppløsning
 16. Samarbeidsavtalens formelle virkning

1. Deltakerne i avtalen

Deltakerne er kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Innlandet fylkeskommune. Interkommunalt politisk råd er en enhet i Gjøvik kommune, og ikke et eget rettssubjekt.

2. Interkommunalt politisk råds formål

Interkommunalt politisk råd er et politisk organ for samfunnsutvikling som skal bidra til å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som bor og har virksomhet i Gjøvikregionen. Førende for virksomheten er felles planer og strategier, og rådet skal:

 • Ivareta delegerte regionale næringsutviklingsoppgaver.
 • Forvalte partnerskapsmidlene, og andre midler som tilligger Interkommunalt politisk råd.
 • Behandle og følger opp det årlige handlingsprogrammet og budsjettet.

Kommunene ivaretar selv oppgaven som planmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven. Bestemmelse i dette avsnittet er ikke til hinder for prosjekter, eller et interkommunalt samarbeid mellom to eller flere kommuner som ikke er hjemlet i samarbeidsavtalen.

Interkommunalt politisk råd vedtar et delegeringsreglement, der fullmakter og ansvar for underliggende regionstyre, rådsleder og regionsjef defineres.

Den enkelte ordfører har ansvaret for å holde kommunestyret orientert om arbeidet i rådet. Hvert halvår orienteres det i kommunestyrene om Interkommunalt politisk råds virksomhet.

3. Representantskap – Interkommunalt politisk råd

Representantskapet utgjør rådet, og er det øverste organet.
Interkommunalt politisk råd består av fire folkevalgte representanter fra hver av de deltakende kommunene, med like mange vararepresentanter, og to representanter fra Innlandet fylkeskommune, med like mange vararepresentanter. Ordfører og opposisjonen skal være blant representantene fra de deltakende kommunene.

Kommunene velger representanter til Interkommunalt politisk råd etter kommune- og fylkestingsvalget, i samband med valg til interne og eksterne råd og utvalg.

Interkommunalt politisk råd konstituerer seg selv, og velger en ordfører som leder og nestleder. Funksjonstid for leder og nestleder er ett år. Likestillingslovens krav til kjønnsbalanse skal ivaretas, dvs. at kommunene velger to av hvert kjønn til representantskapet, mens fylkeskommunen velger en av hvert kjønn.

Interkommunalt politisk råds medlemmer og varamedlemmer velges for fire år. Den enkelte deltakeren (kommune/fylkeskommune) kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de medlemmene og varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og varamedlemmer velges for resten av valgperioden.

4. Møtene i Interkommunalt politisk råd

Interkommunalt politisk råd møtes som hovedregel fire ganger i året.

Møtene går på rundgang mellom kommunene, og det skal som hovedregel planlegges med heldagsmøter.
Det utarbeides en helårs møteplan, som hensyntar de kommunale møteplaner for kommunestyre og formannskap. Møteinnkalling og saksdokumenter sendes medlemmene senest en uke før møtet.

Interkommunalt politisk råd kan vedta eget reglement for møteavvikling.
Konsensusprinsippet legges til grunn for beslutninger i Interkommunalt politisk råd.

5. Rådets leder

Rådet leder fastsetter, etter innspill og i samråd med Regionsjefen, saksliste for Regionstyret og Interkommunalt politisk råd. Rådsleder leder møtene. Rådets leder representerer Gjøvikregionen politisk.

Rådets leder gis en «hastefullmakt», og kan hvis tidsfrister hindrer behandling i Interkommunalt politisk råd (ev. Regionstyret), uttale seg på vegne av regionen. Slike uttalelser distribueres likevel, om mulig, på forhånd til ordførerne og de fylkeskommunale representantene for ev. innspill. Hasteuttalelser gitt av Rådets leder refereres i påfølgende Interkommunalt politisk råd.

6. Regionstyrets formål og sammensetning

Interkommunalt politisk råd oppretter et styrende organ, kalt Regionstyret, som møtes 4-5 ganger i året. Kommunene og fylkeskommunen utpeker sine medlemmer til Regionstyret av og blant de medlemmer de velger til Interkommunalt politisk råd.

Regionstyret skal bestå av to medlemmer fra hver kommune, henholdsvis ordfører og en opposisjonsrepresentant, og en representant fra Innlandet fylkeskommune. Likestillingslovens krav til kjønnsbalanse skal ivaretas.

Regionstyret ivaretar det løpende styringen av det politiske samarbeidet innenfor de områder kommunestyrene har delegert til Interkommunalt politisk råd, og innenfor de fullmakter Interkommunalt politisk råd gir gjennom delegeringsreglement og andre direktiv.

7. Gjøvikregionen Utvikling – regionadministrasjonen

8. Rådmannsutvalget

9. Økonomiske forhold

10. Administrative tjenester

11. Tilskuddsmidler

12. Årsmelding

13. Lokalisering

14. Uttreden

15. Oppløsning

16. Samarbeidsavtalens formelle virkning